کلیدواژه‌ها = بنای عقلا
ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، اسفند 1395، صفحه 1-14

محمد جواد ارسطا؛ حسین شیخ الملوک


جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر ‌اندیشه‌های امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 56، آذر 1391، صفحه 139-163

فهیمه ملک زاده؛ مونا احمدلو


بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س

دوره 12، شماره 48، آذر 1389، صفحه 1-16

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ شهرام اصغری