نویسنده = زهره خانی
تعداد مقالات: 2
1. قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 15-31

عباسعلی روحانی؛ زهره خانی