بررسی فقهی حقوقی پیامد‌های نظریۀ خطابات قانونیه در معاملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

چکیده: نظریۀ خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کرده‌اند. این نظریه در رابطه با نحوۀ تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شده‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آن‌ها‌ به‌عنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامد‌ها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوق‌دانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمرۀ این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهول‌المالک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  • اصفهانى، سید ابوالحسن. (1422ق) وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى ، چاپ اول.
  • اصفهانى، محمد حسین کمپانى. (1418ق) حاشیه کتاب المکاسب، قم: أنوار الهدى، چاپ اول.
  • امام‌خمینى، روح الله. (الف1415ق) مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (ب1415ق) المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (1423ق) تهذیب الأصول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (1421ق) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (1422ق) کتاب الطهارة (تقریرات) مقرر محمد فاضل موحدی لنکرانی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ اول.
  • امامی، سید حسن. (1390) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم.
  • انصاری، مرتضى بن محمد. (1415) کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول.
  • ایروانى، باقر. (1427ق) دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، قم: المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیة، چاپ دوم.
  • بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین. (1413ق) کلمة التقوى، قم: سید جواد وداعی، چاپ سوم.
  • تبریزى، جواد بن على. (1416ق) إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم.
  • تبریزى، میرزا فتاح شهیدى. (1375ق) هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1389) وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ سوم.
  • ــــــــــــــــــ . (1391) مجموعه محشّی قانون مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم.
  • جمعى از پژوهشگران، (زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودى). (1426ق) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول.
  • حکیم، سید محسن طباطبایى. (1416ق) مستمسک العروة الوثقى، قم: مؤسسة دارالتفسیر، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (بی‌تا) نهج الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن، چاپ اول.
  • حلى، حسین. (1415ق) بحوث فقهیه، قم: مؤسسة المنار، چاپ چهارم.
  • خطابات قانونیه. (1386) (مصاحبه با برخی از علما)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ دوم.
  • خمینى، سید مصطفی. (1418ق) تحریرات فی الأصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى ، چاپ اول.
  • خویى، سید ابو القاسم. (1418ق) موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (1417ق) مصباح الفقاهة (المکاسب)، قم: انصاریان.
  • خویى، سید محمد تقى. (1414ق) الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت: دار المورخ العربی، چاپ اول.
  • رشتی گیلانى نجفى، میرزا حبیب الله. (1311ق) کتاب الإجاره، بى‌جا، بی‌نا، چاپ اول.
  • ــــــــــــــــــ . (1407ق) فقه الإمامیه قسم الخیارات، قم: کتابفروشى داورى، چاپ اول.
  • سبزوارى، سید عبدالأعلى. (1413ق) مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، چاپ چهارم.
  • شهیدی، میرزا فتاح. (1375ق) هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول.
  • شیرازى، میرزا محمد تقى. (1412ق) حاشیة المکاسب، قم: منشورات الشریف الرضی، چاپ اول.
  • طباطبایی یزدى، سید محمدکاظم. (1409ق) العروة الوثقى، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
  • ــــــــــــــــــ . (1422ق) العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ اول.
  • طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن. (1400ق) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم.
  • ــــــــــــــــــ . (1407ق) تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
  • عاملى کرکی، على بن حسین. (1414ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم.
  • فاضل لنکرانی، محمد. (1424ق) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)، چاپ اول.
  • کاتوزیان، ناصر. (1387) قواعد عمومی قرار دادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.
  • کلینى، محمد بن یعقوب. (1407ق) الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
  • مصطفوى، سید محمد کاظم. (1423ق) فقه المعاملات، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول.
  • موسوی بجنوردى، سید حسن. (1419ق) القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
  • نجفى، محمد حسن. (1404ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
  • هاشمی شاهرودی، سید محمود. (1429ق) موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم: مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، چاپ دوم.