داوران 1400

نام داور
رشته تخصصی
سمت / سازمان
WOS (Publons)

عباسعلی روحانی

فقه و حقوق اسلامی

استاد گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی Email:abbasaliroohani@hotmail.com

 

سید مصطفی محقق داماد

حقوق خصوصی

استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

E- mail:M_Mohaghegh@sbu.ac.ir

 

یحیی فوزی

اندیشه سیاسی

استاد گروه اندیشه سیاسی دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

E-mail:yahyafozi@yahoo.com

 

سید صدرالدین موسوی جشنی

اندیشه سیاسی

دانشیار  گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

E-mail:sadrmoosavi@gmail.com

 

محسن بهشتی سرشت

تاریخ

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران. E-mail:beheshtiseresht@ikiu.ac.ir 

 

ابراهیم ایران نژاد

جامعه شناسی

استادیار جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

irannejad1985@gmail.com

WOS (Publons)

ابراهیم یاقوتی

فقه و حقوق اسلامی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  E-mail:yaghouti2010@yahoo.com

 

 

محمد محمودی کیا

اندیشه سیاسی

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:mmahmoodikia@gmail.com

WOS (Publons)

احمد قلی زاده

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه قم و رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

E-mail:ahmad.gholizadeh@yahoo.com

 

زینب محمد زاده

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران

E-mail:zmohammadzade63@gmail.com

WOS (Publons)

زهره خانی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران.

E-mail:zohrehkhani606@yahoo.com

 

زهرا وطنی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.  E-mail:zh_vatani@hotmail.com

 

امیر عظیمی دولت آبادی

جامعه شناسی

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

E-mail:aazimii@yahoo.com

 

گیتی پورزکی

اندیشه سیاسی

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:gitipoorzaki@yahoo.com

 

عباس خورشید نام

جامعه شناسی

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:abbas_khorshidnam@yahoo.com

 

محسن سراج

تاریخ

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

sr.shakeri@gmail.com

 

سید صادق موسوی

فقه و حقوق خصوصی

دانشیار گروه فقه و حقوق  خصوصی، دانشگاه مطهری، تهران، ایران.      E-mail:mousavi4535@gmail.com 

 

سید محمود سادات

تاریخ

استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:m.sadat@yahoo.com

 

حسن مهدی پور

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:logos_57@hotmail.com

WOS (Publons)

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

  E-mail: da.naghibi@yahoo.com    

 

محمدرضا طالبان

جامعه شناسی

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی،تهران، ایران.

Email:mrtaleban@ri-khomeini.com

 

جواد حقیر مددی

فلسفه و کلام

استادیارگروه مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران.

E-mail:javad.madadi@yahoo.com

WOS (Publons)

محمد رودگر

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:roodgar@gmail.com

WOS (Publons)

غلامرضا حسین پور

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:reza_hossein_pour@yahoo.com

 

رامین پورسعید

فقه و حقوق اسلامی

استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور البرز، البرز، ایران.

  E- mail: r.poursaeid@yahoo. com

 

مهدی مهریزی طرقی

قرآن و حدیث

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. E-mail:toosi217@gmail.com

 

محمود یوسف ثانی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

 

مهدی براتعلی پور

علوم سیاسی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

E-mail:baratalipour@yahoo.com

 

فرحناز افضلی قادی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. 

 E-mail:fa.afzali.1394@gmail.com

WOS (Publons)

علی محمد حاضری

جامعه شناسی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 majid6688@gmail.com

 

 

مریم حسینی آهق

فقه و حقوق اسلامی

استادیار پژوهشکده علوم انسانی ( بنیاد دائره المعارف اسلامی)، تهران، ایران.

hosseini.ahagh@gmail.com 

 

حسن رحیمی روشن

علوم اجتماعی

استادیارگروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

roushan1390@yahoo.com

 

رضا شاکری

علوم سیاسی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

 E-mail: sr.shakeri@gmail.com

 

سید رضاصالحی امیری

مدیریت فرهنگی

دانشیارمدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

dr.salehiamiri@gmail.com

 

محمد نصیری

عرفان

استادیار گروه معارف دانشگاه تهران، تهران، ایران. nasiri.m@ut.ac.ir

 

رضا نصیری حامد

علوم سیاسی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir

 

فاطمه سادات مرتضوی

فقه و اندیشه های امام خمینی

دانش آموخته دکتری فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران.

fatemeh.smortazavi@gmail.com

 

عبدالوهاب فراتی

جامعه شناسی سیاسی

دانشیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

forati129@yahoo.com

 

علیرضا ملایی توانی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

mollaiynet@yahoo.com