داوران 1401

داوران سال 1401

نام داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

publons         

عباسعلی روحانی

فقه و حقوق اسلامی

استاد گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی Email:abbasaliroohani@hotmail.com

 

سید مصطفی محقق داماد

حقوق خصوصی

استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

E- mail:M_Mohaghegh@sbu.ac.ir

 

یحیی فوزی

اندیشه سیاسی

استاد گروه اندیشه سیاسی دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

E-mail:yahyafozi@yahoo.com

 

سید صدرالدین موسوی جشنی

اندیشه سیاسی

دانشیار  گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

E-mail:sadrmoosavi@gmail.com

 

محسن بهشتی سرشت

تاریخ

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران. E-mail:beheshtiseresht@ikiu.ac.ir 

 

ابراهیم ایران نژاد

جامعه شناسی

استادیار جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

irannejad1985@gmail.com

https://publons.com/researcher/4748433/ebrahim-irannejad/

ابراهیم یاقوتی

فقه و حقوق اسلامی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  E-mail:yaghouti2010@yahoo.com

 

 

محمد محمودی کیا

اندیشه سیاسی

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:mmahmoodikia@gmail.com

https://publons.com/researcher/4937752/mohammad-mahmoodi-kia/

احمد قلی زاده

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه قم و رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

E-mail:ahmad.gholizadeh@yahoo.com

 

زینب محمد زاده

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران

E-mail:zmohammadzade63@gmail.com

ا

https://publons.com/researcher/4879172/zeynab-mohammadzade/

زهره خانی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران.

E-mail:zohrehkhani606@yahoo.com

 

زهرا وطنی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.  E-mail:zh_vatani@hotmail.com

 

امیر عظیمی دولت آبادی

جامعه شناسی

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:aazimii@yahoo.com

 

گیتی پورزکی

اندیشه سیاسی

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:gitipoorzaki@yahoo.com

 

عباس خورشید نام

جامعه شناسی

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:abbas_khorshidnam@yahoo.com

 

محسن سراج

تاریخ

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

sr.shakeri@gmail.com

 

سید صادق موسوی

فقه و حقوق خصوصی

دانشیار گروه فقه و حقوق  خصوصی، دانشگاه مطهری، تهران، ایران.      E-mail:mousavi4535@gmail.com 

 

سید محمود سادات

تاریخ

استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. E-mail:m.sadat@yahoo.com

 

حسن مهدی پور

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:logos_57@hotmail.com

https://publons.com/researcher/4938045/hassan-mehdipour/

سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

  E-mail: da.naghibi@yahoo.com    

 

محمدرضا طالبان

جامعه شناسی

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی،تهران، ایران.

Email:mrtaleban@ri-khomeini.com

 

 

جواد حقیر مددی

فلسفه و کلام

استادیارگروه مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران.

E-mail:javad.madadi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4939350/javad-madadi/

محمد رودگر

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:roodgar@gmail.com

https://publons.com/researcher/4939574/mohammad-roodgar/

غلامرضا حسین پور

عرفان اسلامی

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

E-mail:reza_hossein_pour@yahoo.com

 

رامین پورسعید

فقه و حقوق اسلامی

استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور البرز، البرز، ایران.

  E- mail: r.poursaeid@yahoo. com

 

مهدی مهریزی طرقی

قرآن و حدیث

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. E-mail:toosi217@gmail.com

 

محمود یوسف ثانی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

 

مهدی براتعلی پور

علوم سیاسی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

E-mail:baratalipour@yahoo.com

 

فرحناز افضلی قادی

فقه و اندیشه های امام خمینی

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. 

 E-mail:fa.afzali.1394@gmail.com

https://publons.com/researcher/4944665/farahnaz-afzali-ghadi/

علی محمد حاضری

جامعه شناسی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 majid6688@gmail.com

 

 

مریم حسینی آهق

فقه و حقوق اسلامی

استادیار پژوهشکده علوم انسانی ( بنیاد دائره المعارف اسلامی)، تهران، ایران.

hosseini.ahagh@gmail.com 

 

حسن رحیمی روشن

علوم اجتماعی

استادیارگروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

roushan1390@yahoo.com

 

رضا شاکری

علوم سیاسی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

 E-mail: sr.shakeri@gmail.com

 

سید رضاصالحی امیری

مدیریت فرهنگی

دانشیارمدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

dr.salehiamiri@gmail.com

 

محمد نصیری

عرفان

استادیار گروه معارف دانشگاه تهران، تهران، ایران. nasiri.m@ut.ac.ir

 

رضا نصیری حامد

علوم سیاسی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir

 

فاطمه سادات مرتضوی

فقه و اندیشه های امام خمینی

دانش آموخته دکتری فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران.

fatemeh.smortazavi@gmail.com

 

عبدالوهاب فراتی

جامعه شناسی سیاسی

دانشیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

forati129@yahoo.com

 

علیرضا ملایی توانی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

mollaiynet@yahoo.com

 

مجید انصاری

 فقه وحقوق 

دکترای فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی

majid.an1333@gmail.com

 

 

منصور انصاری

 اندیشه سیاسی 

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.ansari51@gmail.com

 

اسماعیل حسن زاده

 تاریخ 

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

e.hasanzadehalzahra.ac.ir

 

سید علیرضا حسینی بهشتی

 اندیشه سیاسی 

استادیار گروه اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

abeheshti2002@yahoo.com

 

غلامعلی رجایی

تاریخ 

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارشاد دماوند

gholamali.rajaei@gmail.com

 

سید محمود صادقی

 گروه عرفان  

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadeqi.sm355@yahoo.com

 

عباس عمادی

 اندیشه سیاسی 

استادیار گروه اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

emadi@modares.ac.ir

 

اعظم غیاثی ثانی

فقه و حقوق

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) 

ghiyasi@isuw.ac.ir

 

سید مرتضی مبلغ

 عرفان اسلامی

 دکترای عرفان اسلامی

s.m.moballegh@gmail.com

 

عیسی ولایی

 فقه و حقوق

دکترای فقه و حقوق

a.valayi@yahoo.com