پژوهشنامه متین، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی آن را منـتشر می‌کند. در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود و همه مقالات ارسالی باید با نرم افزار مشابهت یاب (سمیم نور) بررسی شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  این نشریه بر اساس مجوز شماره 124/8600 تاریخ 1376/6/29به صورت فصلنامه (چهار بار در سال)  منتشر شده است و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5بر اساس نامه شماره 3/4719موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد. بر اساس نامه شماره 3/5308 مورخ 1386/6/27مجله از شماره 27 علمی-پژوهشی محسوب می شود.

مطالعه بیشتر درباره این نشریه...


ویژگی های اصلی نشریه 

عنوان: پژوهشنامه متین

محل چاپ: ایران

ناشر: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

نوع نشریه: علمی

توالی انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

رتبه در ارزیابی 1401وزارت علوم: ب با امتیاز 754

ضریب تأثیر 1400: 0.127

نوع مقالات علمی قابل انتشار: پژوهشی

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

میانگین زمان داوری:۶ هفته 

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی:5 روز 

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار همانند جویی سمیم نور استفاده می شود.

زبان نشریه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.


                  

 

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 101، دی 1402، صفحه 1-178 

ابر واژگان