اهداف و چشم انداز

 هدف این مجله پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشۀ امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران، و معرفی دیدگاه‌های امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است.

قلمرو و حوزه های اصلی مجله به شرح زیر است:

  1. پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقهی، سیاسی، ‌عرفانی، فلسفی و فرهنگی و اجتماعی امام خمینی.
  2. نتایج پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیتدها، پیامدها و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
  3. پژوهش‌های مرتبط با وقایع، رویدادها و تاریخ انقلاب اسلامی.
  4. پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی.
  5. پژوهش‌های مرتبط با مباحث روز انقلاب اسلامی، چالش‌های آن و آینده فرارو.