بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 محقق و نویسنده

چکیده

: مقاله حاضر  به بررسی سرمایة اجتماعی، فرهنگی و نمادین امام خمینی به عنوان رهبر نهضت اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی اختصاص دارد. سرمایة کل ایشان ترکیبی است از سرمایة اجتماعی و فرهنگی که وجهی نمادین یافته و بعد از رحلت ایشان به عنوان یک میراث برای کنش‌گران حاضر در میدان سیاسی جمهوری اسلامی باقی مانده است. هدف از نگارش این مقاله آن است که مفهوم «سرمایه نمادین» در کلام و اندیشه حضرت امام مورد شناسایی و تعریف واقع شود. نتیجه این نوشته ارائه تعریف از سرمایة اجتماعی، سرمایة فرهنگی و سرمایة نمادین حضرت امام خمینی است.

کلیدواژه‌ها