انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب از پژوهشکده امام خمینی(س)و انقلاب اسلامی و پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد آذربایجان‌شرقی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم.
در این نوشتار، ابتدا به مسأله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته‌ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها