توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

چکیده

 توسعة فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزشها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینههای لازم را در قالب اجتماع فراهم میکند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعة فرهنگی، در سرنوشت ملتها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعة توسعة فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل اینانقلاب به چشم میخورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعة فرهنگی بوده است.
بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعة فرهنگی، به منزلة یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاههای امام خمینی درباة فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از  نیازهای اساسی جامعه و راهکارهای توسعة فرهنگی در کشوراست.
دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفیاز مفهوم توسعه و توسعةفرهنگی داده شده و سپس مهمترین ابعاد، ویژگیها و اهداف توسعهفرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان میشود.

کلیدواژه‌ها


 
- آشوری، داریوش. (1357) تعریفها و مفهوم فرهنگ، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
- اسدی، علی. (الف1369) «جامعه‌شناسی توسعه» مدیریت دولتی، شماره 8.
- اسدی، علی. (ب1369)«توسعه بر جاده تکنولوژی می‌تازد»، تدیبر، شماره 2.
- امام خمینی، سید روح‌الله.(1385)صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
- سریع القلم، محمود. (1369)«اصول ثابت توسعه» (1)، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 25.
- قاضیان، حسین. (1371) «نظریه‌های توسعه و عوامل فرهنگی»، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 14.