بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه جامعه شناسی انقلاب، پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی انقلاب، پژوهشکده امام خمینی(س)، و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 سبک زندگی، زبان هویت فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. افراد هویت خود را از طریق گزینش‌های معناداری که از میان کالاها و الگوهای رفتاری انجام می‌دهند، ابراز می‌کنند و همبستگی درون‌گروهی و تمایزهای بین گروهی خود را نیز به تصویر می‌کشند. سبک زندگی برخی افراد در شرایط خاص به‌عنوان الگو و نمادی برای این همبستگی‌‌ها و تمایزها عمل می‌‌کند. به‌ویژه در شرایط بحرانی، سبک زندگی رهبران انقلابی نقش مهمی در این تمایز بخشی‌ها ایفا می‌نماید. این پژوهش با بررسی سبک زندگی سه رهبر انقلابی معاصر - امام خمینی، گاندی و ماندلا - بر آن است تا نشان دهد که چه شباهت‌‌ها و تفاوت‌‌هایی بین سبک زندگی آنها وجود داشته است. یافتههای پژوهش با استفاده از روش کیفی و فن تحلیل مضمون، نشان داد که علی‌‌رغم برخی تفاوت‌‌ها که بعضاً مهم نیز هستند، هر سه این رهبران تقریباً سبک زندگی مشابهی داشته‌‌اند و در بیشتر مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها، مشابهت‌‌های آنها بیشتر از تفاوتهایشان بوده است.

کلیدواژه‌ها


-        استنگل، ریچارد. (1394) راه ماندلا: پانزده درس در باب زندگی، عشق و شجاعت، تهران: انتشارات عطائی.
-        باکاک، رابرت. (1381) مصرف، با ترجمه خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه.
-        بشیریه، حسین. (بی‌تا) ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی ایرانیانwww.ketabnak.com.
-        پناهی، محمدحسین. (1391) نظریههای انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها، تهران: انتشارات سمت.
-        ثقفی، علی. (1394) بانوی انقلاب، خدیجهای دیگر: زندگینامه خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی (س) بر اساس دستنوشتهها و خاطرات، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-        حسنی، محمدحسین و دیگران. (1396) «مفهوم‌سازی سبک زندگی فرهنگی»، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره اول.
-        خادمیان، طلیعه. (1388) سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعهای در حوزه جامعهشناسی فرهنگی و دیباچهای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تهران: انتشارات جهان کتاب.
-        رجایی، غلامعلی. (1379) برداشتهایی از سیره امام خمینی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، جلد پنجم.
-        رودسری، حسین. (1378) پرتوی از خورشید (مجموعه 365 خاطره از زندگی امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-        رولان، رومن و ماهاتما گاندی. (1366) مکاتبات و خاطرات، ترجمه حسن تقی زاده میلانی، تهران: انتشارات عصر جدید.
-        زینکین، تایا. (1377)سرگذشت گاندی، ترجمه علی شریفی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-        سبحانی نیا، محمدرضا و سعید رضا علی عسگری. (1380) مهرو قهر (گلچینی از لطافتها و صلابتها در زندگی امام خمینی)، اصفهان: انتشارات مرکز فرهنگی شهید مدرس.
-        ستوده، امیررضا. (1380)پا بهپای آفتاب؛ گفتهها و ناگفتهها از زندگی امام خمینی، تهران: نشر پنجره.
-        شیرعلی نیا، جعفر. (1393) دایرةالمعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، تهران: نشر سایان/عابد.
-        طباطبایی، فاطمه. (1390) اقلیم خاطرات، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
-        فاضلی، محمد. (1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
-        الفت، سعیده و آزاده سالمی. (1391) مفهوم سبک زندگی، مجله مطالعات سبک زندگی، سال اول، شماره اول.
-        قادری، علی. الف (1394) امام خمینی برای نسل سوم، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
-        قادری، علی. ب (1394)یک قرن زندگی پرماجرا: سالشمار زندگی قدس ایران بر اساس خاطرات و خیال، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و موسسه فرهنگی منادی تربیت، جلد اول.
-        کاستلز، مانوئل. (1380) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: انتشارات طرح نو.
-        کیا، خجسته. (1374) ماهاتما گاندی؛ در جستجوی حقیقت، تهران: انتشارات مرکز.
-        گاندی، موهنداس کارمچاند. (1392) گاندی؛ سرگذشت ماهاتما گاندی (داستان تجربههای من با راستی)، ترجمه مسعود برزین، تهران: نشر ثالث.
-        گیدنز، آنتونی. (1378) تجدد و تشخص، تهران: نشر نی.
-        ماندلا، نلسون و ورنه هریس. (1390) پندارها و گفتارها؛ خود گویی‌‌های من، ترجمه علی‌اکبر عبدالرشیدی، تهران: انتشارات اطلاعات.
-        ماندلا، نلسون. (1374) راه دشوار آزادی؛ خاطرات نلسون ماندلا، ترجمه مهوش غلامی، تهران: انتشارت اطلاعات.
-        ملکوتیان، مصطفی. (1389) «ایدئولوژی و رهبری و تأثیر آن بر پیروزی و ثبات و بازتاب جهانی آن»، فصلنامه سیاست، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره 2.
-        مهدوی کنی، محمد سعید. (1386) دین و سبک زندگی؛ مطالعه موردی شرکتکنندگان در جلسات مذهبی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-        مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. (1387) خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی، تهران: چاپ و نشر عروج.
- Bourdieu, P. (1984) Distinction, London: RouHdege and Kegan Paul.
- Cockerham.w.c. (1997) “The social Determinants of Decline of Life Expctancy in Russia and Eastern Europe: A Life Style Explanation”,Jornal of Health and Social Behavior, Vol.38,PP.131-148.
- Simmel.G.(1990)The Philosophy of Money, Second The Philosophy of Money Tom Bohomer & Pavid Frisby(tr.), Seconden larged Ed, NewYork, Routledge.