دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1392، صفحه 1-145