نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، اسفند 1397، صفحه 75-98

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی

دوره 16، شماره 62، خرداد 1393، صفحه 153-171

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مجیدرضا شیخی نصرآبادی