طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه‌ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست‌وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست ‌یافتند. در ادامه، کدهای استخراج‌شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم‌بندی شدند. سپس، حاصل کار به‌صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان‌ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص‌ها و مؤلفه‌ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه‌ امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


     اطهری، سید حسین. (1391) «تأثیر رهبری امام خمینی بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 1، شماره 4، صص 165-189.
-   الوانی، سید مهدی و میرعلی سید نقوی. (1384) «سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‌ها»، فصلنامه مطالعات مدیریت، دوره 9، شماره 34-33، صص 26-9.
-   الوانی، سید مهدی و علیرضا شیروانی. (1383) «سرمایه اجتماعی، اصل محور توسعه»، نشریه تدبیر، شماره 147، صص 78-70.
-   امام خمینی، سید روح‌الله.(1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
-   بیکر، واین. (1382) مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه سید مهدی الوانی و رضا ربیعی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
-   جعفری مهرآبادی، مریم؛ فاطمه امامی و مریم سجودی. (آذر 1395)«بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مؤثر بر رضایت گردشگران»، مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 18، صص 96-73.
-   حق‌شناس، معصومه. (بهمن و اسفند 1384)«مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن»، مجله حدیث زندگی، شماره 27.
-   خاکی، غلامرضا. (1387) روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی، تهران: بازتاب، چاپ چهارم.
-   دانایی‌فرد، حسن؛ سید مهدی ا‌لوانی؛ عادل آذر. (1388) روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، چاپ سوم.
-   زمانی، عباس؛ اکبر رستمی خوراسگانی؛ سید هاشم گلستانی و آذر قلی زاده. (1397) «شناسایی مؤلفه‌های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، دوره 7، شماره 16، صص 392-377.
-   عابدی جعفری، حسن؛ محمد سعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده. (1390) «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 2، صص 198-151.
-   عبدالهی، محمدعلی. (1395)«سرمایه اجتماعی و عنایت الهی»، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 3، شماره 4، صص 499-483.
-   کوهکن، علیرضا. (1388) «مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی»، مجله راهبرد یاس، دوره 4، شماره 17، صص 124-147.
-   محمدی، امیر. (1389) سرمایه اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
-   محمودی، احمد؛ جلیل یونسی؛ میثم رحیم زاده. (1394) «رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی با نقش میانجی خود کارآمدی در دبیران تربیت‌بدنی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 7، صص 39-23.