دوره و شماره: دوره 23، شماره 93، دی 1400، صفحه 1-196