تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دورة دکترای فقه و مبانی حقوق و اندیشة امام خمینی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیة زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده‌ای در فقه مطرح شده است.
این مقاله در مقایسة این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمدة بین آنها می‌پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده‌اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمدة مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها