دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، آذر 1388، صفحه 1-202