دوره و شماره: دوره 14، شماره 57، اسفند 1391، صفحه 1-169 
توحید شهودی از منظر امام خمینی(س)

صفحه 103-124

فاطمه طباطبایی؛ مرضیه شریعتی