هزینه های بررسی و انتشار مقاله 

 

بر اساس آیین نامه وزارت علوم هزینه پردازش مقالات  مبلغ 6,000,000 ریال  است که 2,000,000 ریال آن برای ارزیابی مقاله و 4,000,000 ریال دیگر هنگام چاپ دریافت خواهد شد.

 

نحوه پرداخت هزینه:

مبالغ فوق الذکر باید به حساب زیر واریز شود:

نام : تمرکز وجوه درآمد اختصاصی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

شماره شبا: IR060100004101026900192902

 تذکر:  تصویر فیش واریزی حتماً در سامانه بارگذاری شود.