دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 1-158 
4. خاتمة انقلاب

صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند