دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-152