توجیه‌پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

چکیده

از یافته‌های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول‌ها به نام سلول‌های بنیادی است. سلول‌های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول‌های تخصص‌یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال‌های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته‌اند.
یکی از راه‌های استحصال سلول‌های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه‌پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به‌ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت‌هاست. به نظر می‌رسد اثبات شأن انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت‌ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه‌پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط ‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


    -  ابن منظور، محمد بن مکرم (1410 ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر، الطبعة الاولی.
-  اسکندریان، حسن و شکاری، روشنعلی (1393). قواعد فقه. تهران: انتشارات میزان.
-  امام خمینی، سید روح‌الله (1385). ترجمه تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
-  امام خمینی، سید روح‌الله (1392). استفتائات. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، دوره 10‌جلدی.
-  انصاری، مرتضی (1365). فرائدالاصول. تحقیق عبدالله نورانی، قم: بی‌نا، 2 جلدی.
-    بروجردی، سید حسین (1340). جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه. تهران: مطبعة المساحة.
-  تایانلوی بیک، اکرم و دیگران (1399). مروری بر پژوهش‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران. دیابت و متابولیسم ایران، 20(1)، 47-54.
 https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html
-  تیموری، محمد (1392). تعارض حق رویان ناقص‌الخلقه با حق مادر در فقه امامیه و حقوق موضوعه. فقه پزشکی، 5 (13 -14)،157-185.
 https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
-  حسینی عاملی، سید محمدجواد بن محمد (بی‌تا). مفتاح الکرامه. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 11 جلدی.
-  خلیل بن‌ احمد (1405ق). کتاب العین. قم: چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی.
-  دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغتنامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-  راسخ، محمد و دیگران (1389). جنبههای اخلاقی و حقوقی استفاده درمانی از سلولهای بنیادی. تهران: جهاد دانشگاهی.
-  راغب‌ اصفهانی‌، حسین بن محمد (1332). المفردات فی غریب القرآن. تهران: چاپ محمد سید گیلانی تهرانی.
-  رحمتی، محمد (1392). بررسی ابعاد اخلاقی به‌کارگیری سلولهای بنیادی جنینی. فصلنامه اخلاق پزشکی، 7(25)، 11-32.
doi: https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154
-  زمخشرى، محمود بن عمر (1342). پیشرو ادب یا مقدمة الادب. تهران: چاپ محمدکاظم امام.
-  سلطانی‌ نسب، ‌رضا (1356). جنینشناسی انسان: بررسی تکامل طبیعی و غیرطبیعی انسان. تهران‌: دانشگاه ملی ایران.
-  شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی عاملی (1411 ق). اللمعة الدمشقیه. قم: دار الفکر، چاپ اول.
-  شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1390 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه. تصحیح سید محمود کلانتر، نجف اشرف: منشورات النجف.
-  شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1415 ق). المقنع. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-  شیخ طوسی، محمد بن حسن (1417 ق). الخلاف. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول،6‌جلدی.
-  صادقی، محمود (1383). همانندسازی انسان ازنظر مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن ازنظر فقه اسلامی در اخلاق زیستی از منظر حقوقی، فلسفی و علمی. تهران: انتشارات سمت.
-  طباطبایی، محمدحسین (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین قم.
-  علامه حلی، حسن بن یوسف (1369). تبصرة المتعلمین. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  فاضل لنکرانی، محمد (1390). تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
-  مجلسی، محمدباقر (1364). ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. قم: مکتبة آیت‌الله المرعشی العامه، 16 جلدی.
-  محقق حلی، جعفر بن حسن (1409 ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. تهران: انتشارات استقلال، چاپ دوم، 4 جلدی.
-  مشهدی، محمد (1381). تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. قم: دارالغدیر، 14 جلدی.
-  مظفر، محمدرضا (1368). اصول فقه. قم: انتشارات ناصر، 2 جلدی.
-  مناوی، محمد عبدالرئوف بن تاج العارفین (1410 ق). التوقیف على مهمات التعاریف. دمشق: چاپ محمد رضوان دایه.
-  موسوی بجنوردی، سید محمد (1384). بررسی فقهی و حقوقی سقط‌جنین. پژوهشنامه متین، 7(28-29)، 41-55. dor:20.1001.1.24236462.1384.7.2928.2.8
-  موسوی بجنوردی، سید محمد و علیزاده، نگار (1389). بررسی مسئله شبیهسازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی. پژوهشنامه متین، 12(48)، 17-39.
dor: 20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8
-  نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 43 جلدی.
-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1399). راهنمای اخلاق در پژوهشهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی.
 
- Afshar, L. & et al. (2020). Ethics of research on stem cells and regenerative medicine: Ethical guidelines in the Islamic Republic of Iran. Stem Cell Research & Therapy, 11(1), 396. doi: 10.1186/s13287-020-01916-z
- Alhomaidan, H. M. & Alhomaidan, A. M. (2018). The impact of religion on human embryonic stem cell regulations: Comparison between the UK, Germany and the US. Generics and Biosimilars Initiative Journal, 7(1), 22–26. doi: 10.5639/gabij.2018.0701.005
- Allāma Ḥilli, H. (1990). Tabsere Al Motaallemin. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Printing and Publishing Organization. [In Arabic]
- Ansari, M. (1986). Faraed al-Asoul. Qom: Abdullah Noorani Press. [In Arabic]
- Anifandis, G.&  et al. (2022). Bioethics in human embryology: The double-edged sword of embryo research. Systems Biology in Reproductive Medicine, 68(3), 169-179. doi: 10.1080/19396368.2022.2052771
- Borujerdi, S. H. (1961). A collection of Shia hadiths in the rules of religion, Tehran: Al-Masaha Publication. [In Arabic]
- Castelyn, G. (2020). Embryo experimentation: Is there a case for moving beyond the ‘14-day rule.’ Monash Bioethics Review, 38(2), 181–196. doi: 10.1007/s40592-020-00117-x
- Cervera, R. P. & Stojkovic, M. (2009). Developments and challenges in human embryonic stem cell research in Spain. Stem Cell Reviews and Reports, 5(4), 334–339. doi: 10.1007/s12015-009-9093-x
- Charitos, I. A. & et al. (2021). Stem Cells: A Historical Review about Biological, Religious, and Ethical Issues. Stem Cells International, 1–11. doi: 10.1155/2021/9978837
- Dehkhoda, A. A. (1998). Dictionary. under the supervision of Mohammad Moeen and Seyed Jafar Shahidi, University of Tehran Publishing and Printing Institute. [In Persian]
- Eskandrian, H. & Shekari, R. A. (2013). Jurisprudence Rules. Tehran: Mizan Publication. [In Persian]
- Espey, E. Dennis, A. & Landy, U. (2019). The importance of access to comprehensive reproductive health care, including abortion: A statement from women’s health professional organizations. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 220(1), 67–70. doi:https://doi.org/10.1016/j.ajog.
- Fazel Lankarani, M. (2010). Description of the Shari’ah in explaining Tahrir al-Wasilah, Qom: Jurisprudential Center of Imams. [In Persian]
- Hosseini Ameli, S. M. J. (n.d.). Miftah al-Karamah. Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi, First edition. [In Arabic]
- Ibn Manzoor, M. (1990). Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Sader Publication, First edition. [In Arabic]
- Khalil bin Ahmad. (1985). Kitab al-Ain. Qom, Mehdi Makhzoumi and Ebrahim Samraei Publication. [In Arabic]
- Khomeini, S. R. (2012). Tahrir al-Wasila, Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]
- Khomeini, S. R. (2012). Esteftaat (asking for a religious opinion). Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]
-  Knowles, L. P. The Use of Human Embryos in Stem Cell Research. Stem Cell Network: Available from: www. stemcellnetwork. ca/uploads/file/whitepapers/The Use-of-Human Embryos. pdf. (Assessed on 04 December 2013).
- Lanza, R. & et al. (2005). Essentials of stem cell biology. Elsevier.
- Majlesi, M. B. (1985). Malz al-Akhyar fi Fahm Tahzib al-Akhbar. Qom: Ayatollah Marashi Publications. [In Arabic]
- Manawi, M. (1990). Al-Tawqif ala Moehmmat al-Ta’arif. Damascus: Mohammad Rezvan Dayeh Press. [In Arabic]
- Mashahadi, M. (2002). Tafsir Kunz al-Daqayq w Bahr al-Gharaib. Qom: Dar al-Ghadir. [In Arabic]
- Matthews, K. R. & Moralí, D. (2020). National human embryo and embryoid research policies: A survey of 22 top research-intensive countries. Regenerative Medicine, 15(7), 1905–1917. doi: https://doi.org/10.2217/rme-2019-0138
- McLaren, A. (2007). A scientist’s view of the ethics of human embryonic stem cell research. Cell Stem Cell, 1(1), 23–26. doi: 10.1016/j.stem.2007.05.003
- Merleau-Ponty, N. Vertommen, S. & Pucéat, M. (2018). I6 passages: On the reproduction of a human embryonic stem cell line from Israel to France. New Genetics and Society, 37(4), 338–361. doi: 10.1080/14636778.2018.1548269
- Mieth, D. (2000). Going to the roots of the stem cell debate. EMBO Reports, 1(1), 4–6. doi: 10.1093/embo-reports/kvd020
- Ministry of Health, Treatment and Medical Education. (2019). Ethics guide in stem cell research and regenerative medicine. [In Persian]
- Moosavi Bojnourdi, S. M. (2004). A Jurisprudential and Legal Study of Abortion, Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoints, Matin Research Journal, 7 (29-28), 41-55. dor: 20.1001.1.24236462.1384.7.2928.2.8
- Moosavi Bojnourdi, S. M. & Alizadeh. N. (2010). A Legal Study of Human Cloning: With Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoints. Matin Research Journal, 12(48), 17-39. dor: 20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8
- Mozafar, M. R. (1989). Principles of Jurisprudence. Qom: Nasser Publications. [In Arabic]
- Muhaqqiq al-Hilli, J. (1989). Sharaye al Esalam fi Masayil Alhalal w Alharam. Tehran: Esteghlal Publications, Second edition. [In Arabic]
- Najafi, M. H. (n.d.). Jawaher al- Kalam. Beirut: Dar Ihya al-Trath al-Arabi. 7th edition [In Arabic]
- Pabayo, R. & et al. (2020). Laws restricting access to abortion services and infant mortality risk in the United States. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 3773. doi: 10.3390/ijerph17113773
- Ragheb Esfahani, H. (1953). Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an. Tehran: Mohammad Seyed Gilani Tehrani press. [In Arabic]
- Rahmati, M. (2012). Investigating the ethical aspects of using embryonic stem cells. Medical Ethics Quarterly, 7(25), 11-32. https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154
- Rasekh, M. & et al. (2010). Ethical and legal aspects of the therapeutic use of stem cells. Tehran: Jahad daneshgahi. [In Persian]
- Sadeghi, M. (2004). Human cloning from the point of view of heavenly religious and its investigation from the point of view of Islamic jurisprudence in biological ethics from a legal, philosophical and scientific point of view. Tehran: Samt Publications. [In Persian]
- Shahid Awwal. J. (1991). Al-Lama’a al-Dimashqiya. Qom: Dar Al-Fikr, first edition.
- Shahid Thani, Z. (2011). Al-Rawdah al-Bahiyya fi Sharh al-Lama’a al-Dimashqiya. Edited by Seyyed Mahmoud Kalantar, Najaf Ashraf: Manshurat Al-Najaf. [In Arabic]
- Sheikh Sadouq, M. (1995). Al-Maqna. Beirut: Dar Ihya al-Trath al-Arabi. [In Arabic]
- Soltani Nasab, R. (1977). Human embryology: investigation of natural and unnatural human development. Tehran: National University of Iran. [In Persian]
- Tabatabaei, M. H. (1995). Tafsir al-Mizan. Translated by Seyyed Mohammad Bagher Moosavi, Qom: Qom teacher’s community. [In Persian]
- Tayanlovi Beyk, A. & et al. (2019). A review of stem cells, diabetes and metabolism researches in Iran. Iran’s diabetes and metabolism. 20(1), 47-54. https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html
- Teimuri, M. (2012). The conflict between the right of the fetus and the right of the mother in Imami jurisprudence and subject law. Medical jurisprudence, 5(13-14), 157-185. doi: https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
- Thomson, J. A. & et al. (1998). Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science, 282(5391), 1145–1147. doi: 10.1126/science.282.5391.1145
- Tusi, M. (1997). Al-Khalaf. Qom: Islamic Publication Institute, first edition. [In Arabic]
- Zamakhshari, M. (1963). Moghddame al Adab. Tehran: Mohammad Kazem Imam Press. [In Arabic]
- Zakrzewski, W. & et al. (2019). Stem cells: Past, present, and future. Stem Cell Research & Therapy, 10(1), 1–22. doi: 10.1186/s13287-019-1165-5