دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، مهر 1402، صفحه 1-188