حادثه و تاریخ

چکیده

خلاصه ماشینی:
"طبعا آنچه‌ در آخرین‌ برگهای‌ تاریخ‌ تفکر انسانی‌ مورد مداقه‌ و توجه‌ ما واقع‌ می‌گردد، نکاتی‌ است‌ که‌ بر سیر فکر فلسفی‌ و دینی‌ در غرب‌ مربوط‌ می‌شود؛ برای‌ تکمیل‌ این‌ بحث‌ ضروری‌ است‌ در وقت‌ و جای‌ مناسب‌ به‌ سیر مباحث‌ فلسفی‌ و دینی‌ در خارج‌ از حوزة‌ جغرافیایی‌ و تاریخی‌ غرب‌ پرداخته‌ شود. مسألة‌ «جهانی‌ شدن‌» از طرفی‌ مقتضی‌ بسط‌ ارتباطات‌ و تشدید تأثیر و تأثرهای‌ حوادث‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ است‌ که‌ نهایتا منجر به‌ «یکنواخت‌ سازی‌» در سطح‌ جهان‌ خواهد شد و از طرف‌ دیگر درست‌ به‌ دلیل‌ همین‌ وضعیت‌، فرهنگهای‌ گوناگون‌ و ادیان‌ مختلف‌ می‌خواهند از جریان‌ «یکنواخت‌ سازی‌» که‌ لازمة‌ «جهانی‌ شدن‌» تلقی‌ شده‌ است‌، تن‌ بزنند و «هویت‌» خود را حفظ‌ کنند. متفکران‌ مسیحی‌ که‌ در جامعه‌شناسی‌ و علوم‌ اجتماعی‌ نیز صاحبنظر بوده‌اند، گفته‌اند: «همبستگی‌ تعبیری‌ است‌ برای‌ بازگو کردن‌ اشتراک‌ در منافع‌، وابستگی‌ متقابل‌ گرایشها، تکالیف‌ انسان‌ دوستانه‌، محبت‌ و برادری‌» ما امروز به‌ این‌ تعبیر نیازمندیم‌ و باید در راه‌ عینیت‌ بخشیدن‌ به‌ آن‌ در سطح‌ جهان‌ کوشش‌ کنیم‌."

کلیدواژه‌ها


سخنران: سید محمد خاتمی