دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، اسفند 1380، صفحه 1-284 
السنة و الاجماع

صفحه 229-246

السید محمد الموسوی البجنوردی