دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، شهریور 1393، صفحه 1-143