نویسنده = سید محمد موسوی بجنوردی
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، خرداد 1397، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محدثه مقدم فر


نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، اسفند 1394، صفحه 53-72

سید محمد موسوی بجنوردی؛ افسانه مهدیان کرانی


ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، شهریور 1394، صفحه 23-48

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک


پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

دوره 17، شماره 66، خرداد 1394، صفحه 27-52

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محسن داورزنی


شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، اسفند 1393، صفحه 45-66

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم صباغی ندوشن


جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 64، آذر 1393، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ راضیه راضیه زارعی


اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 63، شهریور 1393، صفحه 21-50

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم رضوی نیا


تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، خرداد 1393، صفحه 21-49

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فرحناز افضلی قادی