دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، خرداد 1398، صفحه 1-165 
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

صفحه 105-129

ابوالفضل فخرالاسلام؛ محمود قیوم زاده خرانقی؛ عباسعلی حیدری