دوره و شماره: دوره 13، شماره 53، اسفند 1390، صفحه 1-166 
اخلاق انتخاباتی در اندیشة امام خمینی(ره)

صفحه 1-24

امیر ابراهیم رسولی؛ محمد رضا اخضریان