دوره و شماره: دوره 25، شماره 101، دی 1402، صفحه 1-187