دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، شهریور 1388، صفحه 1-174 
خطابات قانونیه

صفحه 47-73

سید حسن خمینی؛ فرحناز افضلی