دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، اسفند 1387، صفحه 1-150 
جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 69-94

سید رضا صالحی امیری؛ امیر عظیمی دولت آبادی