دوره و شماره: دوره 24، شماره 97، دی 1401، صفحه 1-172