دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، شهریور 1378، صفحه 1-414 (شماره 3 و 4 )