کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1399، صفحه 1-29

محمد ثمنی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ امیرحسین محمودی


«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1399، صفحه 101-120

حسین فرزانه؛ مصطفی فقیه اسفندیاری


بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1399، صفحه 121-134

مرضیه ملکی؛ سپیده بوذری


رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1399، صفحه 151-170

عبدالوحید وفائی؛ احمد اسمعیل تبار؛ محمدحسن گلی شیردار


اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 84، آذر 1398، صفحه 1-19

محمدجواد جاوید؛ علی باقری چیزه


واکاوی سوءبرداشت‌های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا

دوره 21، شماره 83، شهریور 1398، صفحه 59-74

احسان علی اکبری بابوکانی؛ حمید ایماندار


بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، خرداد 1398، صفحه 1-19

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ عطیه مقدم فر؛ اصغر عربیان


بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1398، صفحه 21-39

سید علی پور منوچهری؛ محمدرضا فارسیان


ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، خرداد 1398، صفحه 105-129

ابوالفضل فخرالاسلام؛ محمود قیوم زاده خرانقی؛ عباسعلی حیدری


دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، خرداد 1398، صفحه 131-155

مهدی منتظرقائم


تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س)

دوره 20، شماره 81، اسفند 1397، صفحه 55-75

حمید رضا آیت اللهی؛ راحله درزی


بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، اسفند 1397، صفحه 75-98

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، اسفند 1397، صفحه 143-162

مظاهر نامداری موسی آبادی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، آذر 1397، صفحه 37-52

رامین پورسعید؛ مرضیه آذرنیا


بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، شهریور 1397، صفحه 47-70

اکبر رجبی؛ اعظم مهدوی پور؛ محمد اسحاقی


بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)

دوره 20، شماره 79، شهریور 1397، صفحه 93-124

امیر عظیمی دولت آبادی؛ سعیده داوری مقدم


بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت

دوره 20، شماره 79، شهریور 1397، صفحه 125-140

محمد غفوری فر؛ طاهره محسنی